พระไตรปิฏก (ย่อ)

แผนภูมิ

พระไตรปิฎกย่อเล่มที่ ๑ มหาวิภังค์

๑. เวรัญชกัณฑ์ (พระสารีบุตรกราบทูลให้ทรงบัญญัติสิกขาบท)
๒. ปฐมปาราชิกกัณฑ์ (ห้ามภิกษุเสพเมถุน)
๓. ทุติยปาราชิกกัณฑ์ (ห้ามถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ตั้งแต่ราคา ๕ มาสกขึ้นไป)
๔. ตติยปาราชิกกัณฑ์ (ห้ามมิให้ฆ่ามนุษย์)
๕. จตุตถปาราชิกกัณฑ์ (ห้ามภิกษุอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน)
๖. เตรสกัณฑ์ (ว่าด้วยอาบัติสังฆาทิเสส ๑๓ ข้อ)
๗. อนิยตกัณฑ์ (ว่าด้วยอาบัติไม่แน่ใจจะปรับข้อไหน)

พระไตรปิฎกย่อเล่มที่ ๒ มหาวิภังค์

๑. นิสสัคคิยกัณฑ์ (ว่าด้วยจีวร, ไหม, บาตร อย่างละ ๑๐ ข้อที่ต้องสละสิ่งของ)
๒. ปาจิตติยกัณฑ์ (ว่าด้วยอาบัติปาจิตตีย์ที่ไม่ต้องสละสิ่งของ)
– คำปด
– พืชพันธ์ุ
– การให้โอวาท
– การฉันอาหาร
– ชีเปลือย
– การดื่มสุรา
– สัตว์มีชีวิต
– การกล่าวถูกต้องตามธรรม
– นางแก้ว

๓. ปาฎิเทสนียกัณฑ์ (ว่าด้วยอาบัติปาจิตตีย์ที่พึงแสดงคืน)
๔. เสขิยกัณฑ์ (ว่าด้วยวัตรและจรรยามารยาทที่ภิกษุจะต้องศึกษา)
๕. ธรรมสำหรับระงับอธิกรณ์ ๗ อย่าง

พระไตรปิฎกย่อเล่มที่ ๓ ภิกขุนีวิภังค์

๑. ปาราชิกกัณฑ์ (ว่าด้วยอาบัติปาราชิก)
๒. สัตตรสกัณฑ์ (ว่าด้วยอาบัติสังฆาทิเสส)
๓. นิสสัคคิยกัณฑ์ (ว่าด้วยอาบัติปาจิตตีย์ที่ต้องสละสิ่งของ)
๔. ปาจิตติยกัณฑ์ (ว่าด้วยอาบัติปาจิตตีย์ที่ไม่ต้องสละสิ่งของ)
– กระเทียม
– เวลากลางคืน
– เปลือยกาย
– การนอนร่วม
– อาคารอันวิจิตร
– อาราม
– หญิงมีครรภ์
– หญิงที่ยังไม่มีสามี
– ร่มและรองเท้า

๕. ปาฎิเทสนียกัณฑ์ (ว่าด้วยอาบัติปาจิตตีย์ที่พึงแสดงคืน)

๑. มหาขันธกะ (หมวดใหญ่ ว่าด้วยเหตุการณ์ตั้งแต่ตรัสรู้)
๒. อุโบสถขันธกะ (ว่าด้วยอุโบสถ)
๓. วัสสูปนายิกาขันธกะ (หมวดวันเข้าพรรษา)
๔. ปวารณาขันธกะ (หมวดปวารณา)

พระไตรปิฎกย่อเล่มที่ ๕ มหาวรรค

๑. จัมมขันธกะ (หมวดว่าด้วยหนัง)
๒. เภสัชชขันธกะ (หมวดว่าด้วยยา)
๓. กฐินขันธกะ (หมวดว่าด้วยกฐิน)
๔. จีวรขันธกะ (หมวดว่าด้วยจีวร)
๕. จัมเปยยขันธกะ (ว่าด้วยเหตุการในกรุงจัมปา)
๖. โกสัมพิขันธกะ (ว่าด้วยเหตุการในกรุงโกสัมพี)

พระไตรปิฎกย่อเล่มที่ ๖ จุลลวัคค์

พระไตรปิฎกย่อเล่มที่ ๗ จุลลวัคค์

พระไตรปิฎกย่อเล่มที่ ๘ ปริวาล

พระไตรปิฎกย่อเล่มที่ ๙ ฑีฆนิกาย สีลขันธวัคค์