ภาพพุทธประวัติ (๔)

บรรยาย ภาพที่ ๑๖

ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ปัญจวัคคีย์เฝ้าปฏิบัติ
พระอินทร์ดีดพิณถวายข้ออุปมา

บรรยาย ภาพที่ ๑๗

เช้าวันตรัสรู้ นางสุชาดากับทาสีมาถวายข้าวมธุปายาส โดยสำคัญว่าเป็นเทวดา

บรรยาย ภาพที่ ๑๘

ทรงลอยถาด ถาดจมลงไปกระทบกับถาดเดิม ๓ ใบ
พญานาคก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้

บรรยาย ภาพที่ ๑๙

ทรงลาดหญ้าประทับเป็นโพธิบัลลังก์ ตกเย็นพระยามารก็กรีฑาพลมาขับไล่

บรรยาย ภาพที่ ๒๐

แม่พระธรณีบิดพระเกศา เกิดเป็นสมุทรธารา พระยามารก็พ่ายแพ้แก่พระบารมี

ความดีที่ทำไว้นั้นไม่หนีไปไหน ถึงใครไม่เห็น ฟ้าดินก็เห็น ดินคือแม่พระธรณี

ย้อนกลับ หน้าต่อไป