หมวดที่ ๐๔ เจตสิก 

๑. เจตสิก ๕๒ ดวง

เจตสิกกลุ่มที่ ๑​ อัญญสมานเจตสิก

๓. เจตสิกกลุ่มที่ ๒ อกุศลเจตสิก