อภิธรรมเบื้องต้น

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตัวเอง เนื้อหาในปรมัตถ์ธรรมไม่ยากจนเกินทำความเข้าใจ โดยเฉพาะหากเป็นผู้มีบุญที่เคยทำไว้แต่ปางก่อน ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา ก็จะสามารถทำความเข้าใจได้อย่างกว้างขวาง แต่ถึงอย่างไรก็ตามการได้ท่องอ่าน จดจำพระอภิธรรมในชาตินี้ก็ล้วนให้ผลเป็นได้ทั้ง กัมมปัจจัย และ อุปนิสสยปัจจัย ในภพนี้และในภพต่อๆไปอย่างแน่นอน ความเจริญทางธรรมโดยเฉพาะปัญญาก็พึงหวังได้จากการศึกษาพระอภิธรรมนี้

อภิธรรมเบื้องต้น หลักสูตรพระอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

๑. ประวัติพระอภิธรรม
๒. ประโยชน์จากพระอภิธรรม
๓. ปรมัตถและบัญญัติ
๔. พระอภิธัมมัตถสังคหะ

๑. ชีวิตคืออะไร
๒. จิตคืออะไร
๓. ที่เกิดและอำนาจของจิต
๔. บุญบาปเกิดขึ้นได้อย่างไร
๕. ลักษณะของจิต

๑. ประเภทของจิต
๒. กามาวจรจิต ๕๔ ดวง
๓. รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง
๔. อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง
๕. โลกุตตรจิต ๘ ดวง

๑. เจตสิก ๕๒ ดวง
๒. เจตสิกกลุ่มที่ ๑
๓. เจตสิกกลุ่มที่ ๒
๔. เจตสิกกลุ่มที่ ๓

หมวดที่ ๐๕ รูปปรมัตถ์

นัยที่ ๑ รูปสมุทเทสนัย
นัยที่ ๒ รูปวิภาคนัย
นัยที่ ๓ รูปสมุฏฐานนัย
นัยที่ ๔ รูปกลาปนัย
นัยที่ ๕ รูปปวัตติกมนัย

หมวดที่ ๐๖ ภพภูมิ

๑. ความเป็นไปในสังสารวัฏ
๒. ภพภูมิทั้ง ๓๑ ภูมิ
๓. นรกภูมิ
๔. ดิรัจฉานภูมิ
๕. เปรตภูมิ
๖. อสุรกายภูมิ
๗. มนุษยภูมิ
๘. เทวภูมิ
๙. รูปาวจรภูมิ
๑๐. อรูปาวจรภูมิ
๑๑. อายุของสัตว์ในภูมิทั้ง ๓๑

หมวดที่ ๐๗ กฎแห่งกรรม

ความรู้เบื้องต้นของกรรม
กรรมหมวดที่ ๑
๑.๑ ชนกกรรม
๑.๒ อุปัตถัมภกกรรม
๑.๓ อุปปีฬกกรรม
๑.๔ อุปฆาตกกรรม

กรรมหมวดที่ ๒
๒.๑ ครุกกรรม
๒.๒ อาสันนกรรม
๒.๓ อาจิณณกรรม
๒.๔ กฏัตตากรรม

กรรมหมวดที่ ๓
๓.๑ ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม
๓.๒ อุปปัชชเวทนียกรรม
๓.๓ อปราปริยเวทนียกรรม
๓.๔ อโหสิกรรม

กรรมหมวดที่ ๔
๔.๑ อกุศลกรรม
๔.๑.๑ กายทุจริต ๓
๔.๑.๒ วจีทุจริต ๔
๔.๑.๓ มโนทุจริต ๓
๔.๒ กามาวจรกุศลกรรม
๔.๒.๑ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐
๔.๓ รูปาวจรกุศลกรรม
๔.๔ อรูปาวจรกุศลกรรม

หมวดที่ ๐๘ สมุจจยสังคหะ

๑. อกุศลสังคหะ
๒. มิสสกสังคหะ
๓. โพธิปักขิยสังคหะ
๔. สัพพสังคหะ

หมวดที่ ๐๙ สมถกรรมฐาน

๑. ความรู้เบื้องต้นของกรรมฐาน
๒. รูปฌาน อรูปฌาน
๓. ประโยชน์ของสมาธิ
๔. กสิณ ๑๐
๕. อสุภะ ๑๐
๖. อนุสสติ ๑๐
๗. อัปปมัญญา ๔
๘. อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑
๙. จตุธาตุววัฏฐาน ๑
๑๐. อรูปกรรมฐาน ๔

หมวดที่ ๑๐ วิปัสสนากรรมฐาน

๑. สติปัฏฐาน
๑.๑ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
๑.๒ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
๑.๓ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
๑.๔ ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน
๒. วิสุทธิ ๗
๓. ลักษณะ ๓
๔. อนุปัสสนา
๕. ญาณ ๑๖