ธรรมบรรยาย

โดย พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก

ขอกราบนอบน้อมบูชาแด่ครูบาอาจารย์

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี อุชุปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติตรง ญายปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง สามีจิปฏิปนฺโน เป็นผู้ปฏิบัติสมควร ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา ได้แก่ คู่บุรุษ ๔ ตัวบุคคล ๘ เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ อาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรแก่ของคำนับ คือควรรับของที่เขานำมาถวาย ปาหุเนยฺโย เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ ทกฺขิเณยฺโย เป็นผู้ควรแก่ทักษิณา อญฺชลีกรณีโย เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีกราบไหว้ อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก, เป็นแหล่งปลูกฝังและเผยแพร่ความดีที่ยอดเยี่ยมของโลก

🔅 บรรยายธรรมชุด พระพุทธเจ้า

🙏 จริยาปิฎก

🔅 วิสุทธิมรรค

🔅 มหาสติปัฎฐาน

🔅 การศึกษาพระธรรม

🔅 รวมพระสูตร

🔅 หมวดไตรสรณะ